ทัวร์ เซนได - 6 Days

 • ท่าอากาศยานเซนได | อิวาเตะ | วัดชูซอนจิ | วิหารทองคำคอนจิคิโดะ | ล่องเรือหุบเขาเกบิเคย์ | หุบเขานารุโกะ
 • หมู่บ้านออนเซ็นกินซัง | มัตสึชิม่า | ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า | มิตซุยเอาท์เลตเซนได
 • เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ | ทะเลสาบโกะชิคินุมะ | หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ | หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ
 • ซากปราสาทอาโอบะ | องค์เจ้าแม่กวนอิมเซนได | ย่านอิจิบังโจ (ถนนคลิสโรด)

Overview

 • ท่าอากาศยานเซนได | อิวาเตะ | วัดชูซอนจิ | วิหารทองคำคอนจิคิโดะ | ล่องเรือหุบเขาเกบิเคย์ | หุบเขานารุโกะ
 • หมู่บ้านออนเซ็นกินซัง | มัตสึชิม่า | ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า | มิตซุยเอาท์เลตเซนได
 • เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ | ทะเลสาบโกะชิคินุมะ | หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ | หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ
 • ซากปราสาทอาโอบะ | องค์เจ้าแม่กวนอิมเซนได | ย่านอิจิบังโจ (ถนนคลิสโรด)

Itinerary

Expand/Close
Day 1 :
วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ค่ำ

20.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับท่าน
23.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเซนได ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG626

Day 2 :
วันที่ 2 ท่าอากาศยานเซนได | อิวาเตะ | วัดชูซอนจิ | วิหารทองคำคอนจิคิโดะ | ล่องเรือหุบเขาเกบิเคย์ | หุบเขานารุโกะ

เช้า

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินเซนได จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ*** (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง) กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิวาเตะ ซึ่งอยู่ในภูมิภาคโทโฮคุ
นำท่านสู่วิหารทองคำ วัดชูชอนจิ เป็นวัดพุทธนิกายเทนไดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ไฮไลท์ของทางวัดที่เป็นสถานที่ขึ้นชื่อและโด่งดังที่สุดนั่นก็คือ วิหารทองคำอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทางวัดได้สร้างอาคารไม้ขนาดใหญ่ครอบวิหารทองคำไว้อีกทีเพื่อป้องกันความเสียหาย
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านล่องเรือชมความงาม หุบเขาเกบิเคย์ สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดอิวาเตะ และเป็นสถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยม หุบเขาเกบิเกเป็นเขาหินปูนสูงชัน มีแม่นํ้าซะเท็ทสึ (Satetsu River) ที่ไหลจากเทือกเขาคุริโคมะผ่านกลางผาหิน ตลอดสองฝั่งลำนํ้าเต็มไปด้วยทัศนียภาพของป่าไม้ธรรมชาติ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หุบเขานารูโกะ เป็นหนึ่งในหุบเขาที่สวยงามที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุ ทุกปีในช่วงปลายเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนทั่วทั้งบริเวณหุบเขาจะงดงามด้วยสีสันของใบไม้ นับว่าเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่นิยมมากที่สุดของภูมิภาคเลยทีเดียว
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
Sendai Hotel หรือเทียบเท่า

Day 3 :
วันที่ 3 หมู่บ้านออนเซ็นกินซัง | มัตสึชิม่า | ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า | มิตซุยเอาท์เลตเซนได

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่กินซังออนเซน (Ginzan Onsen) ซึ่งเป็นเมืองน้ำพุร้อนที่เงียบสงบในภูเขาของจังหวัดยามากาตะ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รอบเหมืองแร่เงินที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาใหม่ มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่น มีออนเซนที่สวยงามที่สุดด้วยห้องพักแบบเรียวกังที่เรียงรายตามสองข้างทางของแม่น้ำ นอกจากนี้ยังมีห้องอาบน้ำสาธารณะเปิดให้บริการ 2 แห่ง (ไม่รวมค่าแช่ออนเซน 300-1,500 เยน) และบ่อออนเซนเท้า (ฟรี) ซึ่งตั้งอยู่รอบๆเมือง หนึ่งในห้องอาบน้ำออนเซน คือ ชิโรกาเนยุ (Shiroganeyu) และอีกแห่งหนึ่งคือ โอโมคาเกยุ (Omokageyu) เป็นห้องอาบน้ำแบบส่วนตัว (ราคาประมาณ 2,000 เยน/50 นาที) หรือสำหรับผู้ไม่ได้เข้าพักสามารถใช้บริการห้องอาบน้ำในเรียวกังได้ในช่วงกลางวัน ค่าใช้จ่ายประมาณ 300-1,500 เยน ส่วนใหญ่จะเป็นห้องอาบน้ำในร่ม
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นท่านเดินทางสู่ มัตสึชิมะ (Matsushima) เมืองที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยอดีต และในปัจจุบันยังคงความงามนั้นเอาไว้ อ่าวนี้ยังได้รับรางวัล “อ่าวที่งดงามที่สุดในโลก” นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือชิโกม่า เพื่อล่องเรือเฟอร์รี่ชมความงดงามของอ่าวมัตสึชิมะ ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 25-30 นาที
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “มิตซุยเอ้าท์เลต พาร์ค” เป็นอีกหนึ่งสถานที่ช้อปปิ้งที่ญี่ปุ่น ที่ปกติจะลดราคาสินค้าอยู่ระหว่าง 30% – 80% เป็นแหล่งที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมหลายยี่ห้อ ทั้งสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์ นอกจากนี้ยังเป็นเอาท์เล็ทที่มีร้านขายยาแห่งแรกในญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมทั่วประเทศมาเปิดร้านอยู่อีกด้วย
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
พักที่ Sendai Hotel หรือเทียบเท่า

Day 4 :
วันที่ 4 เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ | ทะเลสาบโกะชิคินุมะ | หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ | หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางชม เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ เป็นถนนที่มีความยาวทั้งสิ้น 28.7 กม. และมีความสูงประมาณ 1,350 เมตรซึ่งไหลไปตามเทือกเขา Azuma จากน้ำพุร้อน Takayu ในจังหวัดฟูกูชิม่าถึง Tsuchiyotsumo ผ่าน Jodoi-hei
จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบโกชิคินุมะ หรือ บึงน้ำ 5 สี ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ Ban-dai-Asahi ในจังหวัดฟุคุชิมะ ทะเลสาบแห่งนี้เป็นแหล่งรวมแหล่งน้ำจากบึงหลักๆถึง 9 บึง ในแต่ละบึงก็จะสีสันที่แตกต่างกันไปด้วย ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา สภาพอากาศ และปัจจัยต่างๆ
บ่าย

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางชม หมู่บ้านโออุจิ จูคุ เป็นบ้านญี่ปุ่นแบบโบราณอยู่ติดถนนหลัก ในอดีตเป็นที่พักเหล่าโชกุนรวมทั้งขุนนาง ปัจจุบันได้รับการบูรณะใหม่ มีร้านขายของที่ระลึก ขายสินค้าพื้นเมือง และร้านอาหารแบบญี่ปุ่น
จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ (Zao Fox Village) ภายในหมู่บ้านมีสัตว์นานาชนิดกว่า 100 ตัว รวมถึงสุนัขจิ้งจอก 6 สายพันธุ์ที่วิ่งไปมาได้อย่างอิสระในพื้นที่กว้าง โดยภายใน Fox Village แห่งนี้จะแบ่งออกเป็น2โซน ได้แก่ Cage Zone และ Pasture Area อิสระให้ท่านชมความน่ารัก ขนฟูๆ ของเจ้าสุนัขจิ้งจอกตามอัธยาศัย
ข้อควรระวัง เนื่องจากสุนัขจิ้งจอกบางตัวนั้นมีสัญชาติญาณเดิม อาจจะดุร้ายและไม่คุ้นชินกับผู้มาเยือน นักท่องเที่ยวทุกท่านควรปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด และเพื่อความปลอดภัยไม่ควรสัมผัสกับสุนัขจิ้งจอกโดยที่ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
พักที่ Sendai Hotel หรือเทียบเท่า

Day 5 :
วันที่ 5 ซากปราสาทอาโอบะ | องค์เจ้าแม่กวนอิมเซนได | ย่านอิจิบังโจ (ถนนคลิสโรด)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ซากปราสาทอาโอบะ(Aoba Castle) จากทำเลที่ตั้งของปราสาทเดิม สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองด้านล่างที่งดงาม
จากนั้นนำท่านเดินทางสุ่ เจ้าแม่กวนอิมวัดไดคันนอน ท่านจะได้พบกับรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) ให้ท่านได้ขอพรตามอัธยาศัย
บ่าย

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นำท่าน ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ ตลอดสองข้างทางของถนนนั้นเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย เช่น ช็อปของแบรนด์เนมต่างๆ ร้านขายสินค้าแฟชั่นพวกเสื้อผ้า รองเท้าเครื่อง ประดับ ร้านขายยา ร้านขายสินค้า 100 เยน ตลอดจนร้านอาหารต่างๆ
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
ที่พัก Sendai Hotel หรือเทียบเท่า

Day 6 :
วันที่ 6 ท่าอากาศยานเซนได | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
11.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG627
บ่าย

16.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

ข้อตกลง & เงื่อนไข ของโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม:

 • ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป - กลับชั้นประหยัด (Economy Class) ตามเส้นทาง และสายการบินพร้อมน้ำหนักกระเป๋าตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมทั้งค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม มินิบาร์ในห้อง ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าพาหนะ
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

คำถามที่พบบ่อย

Expand/Close
ซื้อทัวร์กับ YouMeTour มั่นใจได้แค่ไหน? จะได้เดินทางตามใบนัดหมายหรือเปล่า?

บริษัท YouMeTour ทำงานด้านการท่องเที่ยวมานาน ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องนี้ เพราะเราซื่อสัตย์ จริงใจ และที่สำคัญเรามีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 123456789 ได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเภท Outbound คือบริษัททัวร์ที่สามารถจัดทัวร์นำเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

YouMeTour เป็นผู้จัดทำแพ็กเกจทัวร์เองหรือส่งต่อให้กับบริษัททัวร์อื่น?

YouMeTour มีทั้งจัดแพ็กเกจทัวร์เองในนาม YouMeTour และจัดทัวร์ร่วมกับกลุ่มบริษัทพันธมิตร (Partner) เพื่อให้ลูกค้าได้มีโปรแกรมท่องเที่ยวตามความต้องการและเหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด

สามารถติดต่อขอจองแพ็กเกจทัวร์ต่างๆ ได้อย่างไร?

สามารถแจ้งจองแพ็กเกจทัวร์ที่ต้องการได้หลายช่องทาง เช่น จองทาง เช่น website, Call Center, email, สื่อ Social media ต่างๆ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านเพื่อยืนยันที่นั่งพร้อมแจ้งชำระเงินค่าจองทัวร์

YouMeTour มีช่องทางการชำระเงินใดบ้าง?

ช่องทางการชำระเงิน มีหลายช่องทาง ดังนี้
1. ชำระด้วยเงินสด หรือ เช็คเงินสด ที่ บริษัท YouMeTour จำกัด คลิกดูแผนที่บริษัท
ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท YouMeTour จำกัด คลิกดูรายชื่อธนาคาร
3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ชำระโดยตรงได้ที่บริษัท YouMeToue จำกัด หรือแจ้งพนักงานขายของท่าน (โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรจ่ายธนาคาร 3.5% ของมูลค่าสินค้า)

เมื่อใดจึงจะทราบว่าจองทัวร์สำเร็จ ได้รับที่นั่งเรียบร้อย?

หลังจากลูกค้าแจ้งชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ และการบริการอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว พนักงานขายจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่นั่งอีกครั้ง พร้อมส่งเอกสารการยืนยันสำรองที่นั่ง

เมื่อชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว จำเป็นต้องแจ้งกับพนักงานขายหรือไม่?

จำเป็น! เพื่อให้พนักงานขายรับทราบและตัดสำรองที่นั่งให้ท่านได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถแจ้งผ่านทาง e-mail ของพนักงานขาย , Line ของพนักงานขาย หรือทางแฟกซ์หมายเลข 123456789 โดยส่งหลักฐานการโอนเงินแนบประกอบมาด้วย

สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนมัดจำหรือเงินค่าทัวร์เต็มจำนวนได้ไหม?

สามารถขอยกเลิกการเดินทาง และขอเงินคืนได้ไหมนั้น ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง ขอให้สอบถามกับพนักงานขายที่บริการท่านหรือดูรายละเอียดในเอกสารรายการทัวร์ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนเงินได้หลังจากได้ทำการจ่ายเงินแล้ว

กรณีจองทัวร์แล้วแต่กรุ๊ปทัวร์ที่จอง มีผู้เดินทางไม่ถึงตามที่กำหนด ทัวร์ยังจะออกเดินทางหรือไม่?

เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามกำหนด และบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้ท่าน

You can send your enquiry via the form below.

ทัวร์ เซนได
Price From
THB 38,000.00 THB 35,000.00 Per Person
Add Travelers
Adult
THB 35,000.00 Per Adult
Child
THB 30,000.00 Per Child
Infant
THB 10,000.00 Per Infant
Need Help With Booking? Send Us A Message

Trip Facts

 • การบินไทย
 • โรงแรมระดับ 3 ดาว
 • 9 มื้อ

ทริปโค๊ด

Trip Code: WTE-1176

เปิดโปรแกรมทัวร์ PDF

Universal-D6-October-2016.pdf Download

รถเช่า พร้อมคนขับ และทัวร์ส่วนตัว

รถเช่าญี่ปุ่น

ค้นหา แพ็คเกจท่องเที่ยว

กิจกรรมน่าสนใจ เกี่ยวกับญี่ปุ่น